Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Rozważania różańcowe Sł. Bożej Anieli Róży Godeckiej

Rozważania różańcowe Sł. Bożej Anieli Róży Godeckiej

Rozważania różańcowe zaczerpnięte z pism Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej

tajemnice radosne

 

Zwiastowanie

Jeśli chcesz być zawsze szczęśliwą, ukochaj nade wszystko wolę Bożą. Dąż do tego od początku, żeby w każdej sprawie, w każdym przejściu zawsze te słowa: „Bądź wola Twoja” mieć w sercu. Zawsze pamiętać, że służymy Bogu i mówić przed każdą czynnością: "Oto ja Służebnica Pańska" - robić to i owo, bo tak Bóg chce, znosić przykrości, bo Bóg chce żebym była cierpliwa jak Matka Najświętsza, która zawsze nazywała siebie Służebnicą Pańską i pełniła wszystko, co Bóg chciał i cierpiała, bo Bóg tego chciał.

 

Nawiedzenie

Serce przepełnione wdzięcznością nigdy smutnym być nie może, bo wdzięczność zawsze wnosi radość do duszy i zadowolenie. Bóg często nawiedza człowieka wewnętrznego, bo wie, że go zawsze zastanie w domu i że przyjmie z gościnnością łaski Jego. Rozmawia z nim jako przyjaciel - rozmawia z przyjacielem, a rozmowa z nim słodka i pociecha najmilsza. Pokój najobfitszy spływa na tę duszę wewnętrzną i poufałość dziwnie wielka, na której widok niebiosa same zdumiewają się, zawiązuje się między tą duszą, a Panem.

 

Narodzenie

Widzę Pana Jezusa jak omija pałace piękne, czyste i pełne złota nawet wewnątrz i szuka szopy, otwartej dla każdego, co tam wejdzie. Tak samo zrobił Pan Jezus powołując mnie do służby Swojej: ominął tyle dusz czystych i cnotliwych, a wybrał szopę rozwaloną i otworem stojącą na przyjęcie bydła i któż wie kogo i czego, jednym słowem, wybrał duszę pełną namiętności i grzechów i w niej zamieszkał z Matką Swoją i ze św. Józefem.

 

Ofiarowanie

Pan Jezus ofiarował się Bogu za mnie. Maryja ofiarowała się Bogu za mnie. I ja ofiaruję się Bogu na ofiarę całopalną na całe życie. Jezu mój najsłodszy, oddaję Ci się cała na własność wyłączną i pragnę tego tylko, abym się wyniszczyła dla miłości Twojej, jakeś Ty wyniszczył się dla mojej miłości. Oddaję się cała na własność Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce mojej Matki Najświętszej - Bogu Ojcu oddaję pamięć moją, Bogu Synowi rozum, a Bogu Duchowi wolę moją: niczego więcej nie pragnę jak tylko bym nigdy niczego więcej nie pragnęła nad Boga samego i Jego niewolnicą była na wieki.

 

Znalezienie

Szukać Boga, tzn. żeby Bóg, chwała Boża, przypodobanie się Bogu było naprawdę celem wszystkich moich myśli, słów i poczynań. Abyśmy szukały przede wszystkim Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego i ufały, że reszta będzie nam przydana w miarę potrzeby.

 

tajemnice bolesne

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

Czuwaj i módl się, jak Pan Jezus zalecił uczniom swoim w Ogrójcu i trzymaj mocno w karbach miłość własną, staraj się coraz bardziej ogołacać się ze wszystkiego co nie jest Bogiem, kochaj Boga we wszystkim i we wszystkich, a wszystko w Bogu. Wtedy dopiero zaznasz doskonałego pokoju.

 

Biczowanie

Nie trzeba swoich cierpień przesadzić, bo jak się zniesie byle co dla Pana Jezusa, choćby to bolało, a raczej choćby miłość własna piszczała: aj, aj, to te cierpienia są miłe i nie warto o nich wspominać. Tyle naszego na tym świecie, co wycierpimy, a pragnieniem jedynym naszym niech będzie zawsze, abyśmy pełniły wolę Bożą. Nad sobą rozczulać się nie warto, szkoda czasu na to, lepiej skierowywać te uczucia do Pana Jezusa cierpiącego za nas męki.

 

Ukoronowanie koroną z cierni

Tyle jest naszego na tym świecie, ile wycierpimy dla miłości Bożej, bo ten Ojciec najlepszy zapisuje każdy ból, zbiera każdy cierń i wije z nich wieniec zasług na całą wieczność.

 

Dźwiganie krzyża

Trzeba pomagać Panu Jezusowi krzyż dźwigać i tylko tacy, którzy chętnie to czynią, są szczęśliwi i mają stały pokój w duszy. Mogę tylko zachęcać wszystkie do cierpliwego, miłosnego znoszenia wszystkich przykrości, bo życie ludzkie to droga krzyżowa i ciemna, ten co na nią chętnie wstępuje przy boku Zbawiciela naszego najukochańszego, cierni i ciężarów nie czuje, bo miłość wszystko łagodzi i osładza, a obecność Jezusa krzepi najwięcej, bo dusza miłująca mówi do Niego: Panie mój, Tyś cierpiał z miłości za mnie, a ja cierpię dla Ciebie, bo Cię miłuję nade wszystko i Ciebie jedynie.

 

Śmierć na krzyżu

Bez krzyża nie ma drogi do Nieba, a im więcej ich Pan Jezus daje, tym więcej czuje się Jego bliskość. Trzeba do tego tylko wielkiej bezgranicznej miłości Bożej, bo dla miłości można się zdobyć na wszystko.

tajemnice chwalebne

 

Zmartwychwstanie

Wytrwanie, to łaska nad łaskami. Dwóch rzeczy przede wszystkim potrzeba do wytrwania: wiary silnej i żywej i czynienia tego, co też wiara czynić nakazuje. Pan Jezus sam o tym przestrzega w Piśmie świętym: Kto słucha słów moich – oto wiara – i czyni je – oto życie z wiary. Wiara tylko prawdziwa i gorąca zdolna świat ten zwyciężyć i do prawdziwej pogardy jego przywieźć, dlatego to mówi Pismo święte, iż sprawiedliwy z wiary żyje.

 

Wniebowstąpienie

Wiara tylko okazuje marność świata i uciech jego i znowu wartość cierpień i krzyża, i zaparcia siebie. Wiara tylko zdolna pobudzić do pragnienia nieba i do ponoszenia ofiar heroicznych, by niebo otrzymać, do oddania się Bogu, do wyrzeczenia się wszystkiego dla Boga.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Ciało podąża nieustannie przeciw duchowi, świat ciągnie ku sobie ponętami rozkoszy; szatan nastaje, zwodzi, tłumaczy. Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz. Ona cię nauczy, że cierpienia, walki, pokusy to zwyczajne drogi do nieba; że pociechy, słodycze i wewnętrzne wesele to łaski Boże, które Bóg w każdej chwili dla próby lub dla dobra naszego odjąć nam może; że ciemności, oschłości i inne utrapienia to królewska droga do świętości.

 

Wniebowzięcie Matki Bożej

Wiarą mocną wzniesiesz myśl do Maryi, tej słodkiej twej Matki, która się troszczy o ciebie z macierzyńską miłością i powiesz znowu: nic mi złego się nie stanie, bo ja taką w niebie mam Matkę, bo Ona tak wielka, potężna, raczej Ona niebo opuści, niż mnie zginąć pozwoli, bo w Niej ufność całą złożyłam.

 

Ukoronowanie Matki Bożej

Od wytrwania zależy wieczność szczęśliwa albo nieszczęśliwa, niebo lub piekło, więc od tego wszystko zależy, uważajcie stąd jak wielka to rzecz zastosować się do niej – mieć wiarę żywą, w duchu wiary sądzić o wszystkim, wiarą się kierować, spełniać to wszystko, czego Bóg żąda od nas i z największą starannością.